iLiNS-DYAD-G, Analysis of infant development, v2 2015-01-14.pdf